Archiv pro měsíc: Leden 2015

Daňové zvýhodnění v roce 2015

Daňové zvýhodnění v roce 2015
Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Mění se výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho
poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti. V souvislosti s těmito
novými pravidly musí zaměstnanci, kteří si chtějí v roce 2015 uplatnit daňové zvýhodnění u
zaměstnavatele, podepsat nový tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti“ – vzor č. 24 (dále jen: Prohlášení k dani), ve kterém jsou doplněny nové
povinné údaje o vyživovaných dětech. Rozšiřují se i údaje o vyživovaných dětech, které je
nutno doložit od zaměstnavatele druhého z poplatníků. Pro tyto účely byl zveřejněn nový
tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové
zvýhodnění“- MFin 5556, vzor č. 1.
V roce 2015 má nově poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti
na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen: daňové
zvýhodnění), ve výši:
– 13 404 Kč ročně na jedno dítě, (měsíčně 1 117 Kč)
– 15 804 Kč ročně na druhé dítě, (měsíčně 1 317 Kč) a
– 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě (měsíčně 1 417 Kč).
V ust. § 35c odst. 1 ZDP je dále nově stanoveno, že je-li v jedné společně hospodařící
domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení vždy dohromady.
Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě (děti) ve formě maximálního ročního
daňového bonusu v částce 60 300 Kč zůstává nezměněna. Nadále také platí, že daňové
zvýhodnění na vyživované dítě s průkazem ZTP/P se zvyšuje na dvojnásobek.
V roce 2015 i nadále platí že:
– daňový bonus náleží, pokud poplatník má příjem alespoň ve výši šestinásobku
minimální mzdy, tj. v roce 2015 částku 55 200 Kč (6x 9 200 Kč) a pokud výše
daňového bonusu činí alespoň 100 Kč ročně (maximálně do výše 60 300 Kč),
– měsíční daňový bonus náleží, pokud úhrn měsíčních příjmů ze závislé činnosti u
poplatníka dosáhne alespoň polovinu minimální mzdy, tj. v roce 2015 částku 4 600 Kč
a pokud výše měsíčního daňového bonusu činí alespoň 50 Kč měsíčně (maximálně do
výše 5 025 Kč),
– pro stanovení daňového zvýhodnění je možné posuzovat dohromady pouze děti, které
lze podle ust. § 35c odst. 6 ZDP považovat za vyživované poplatníkem,
– z hlediska nároku na daňové zvýhodnění je rozhodující stav na počátku měsíce a že
daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo,
nebo ve kterém tomuto dítěti soustavná příprava na budoucí povolání, anebo ve
kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu.
Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Podmínky, za kterých může poplatník s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec) uplatnit
daňové zvýhodnění u zaměstnavatele jsou stanoveny v § 38k odst. 4 ZDP. Plátce daně
přihlédne při výpočtu zálohy na daň k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, jen podepíše-li
poplatník do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na
příslušné zdaňovací období Prohlášení k dani o tom,
1. jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti (uvede
pouze ty děti, které jsou jím vyživované podle § 35c odst. 6 ZDP, ne tedy např. děti družky z
předchozího vztahu, které nejsou pro tohoto poplatníka považovány za vyživované),
2. jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované dítě
(děti),
3. zda uplatňuje daňové zvýhodnění na konkrétní dítě (děti) ve výši náležející podle § 35c
odst. 1 ZDP „na jedno dítě“, nebo ve výši stanovené „na druhé dítě“, nebo ve výši stanovené
na „třetí a každé další“ vyživované dítě,
4. zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na
vyživované děti i jiná osoba (a také v jaké výši je uplatňuje – viz § 38l odst. 3 písm. c) ZDP ),
5. kdy a jak se případně změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového zvýhodnění,
6. jedná-li se o zletilé studující dítě, jako doposud, že nepobírá invalidní důchod pro invaliditu
třetího stupně,
7. jako dříve, že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc
zdaňovacího období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce daně
(písm. d), a
8. že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani za stejný
kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba.
Dojde-li ke změně rozhodných skutečností, nadále platí, že poplatník je povinen svému
zaměstnavateli změnu neprodleně písemně oznámit do konce kalendářního měsíce, ve kterém
k takové změně došlo.
Daňové zvýhodnění za nových podmínek lze uplatnit u zaměstnavatele poprvé při zúčtování
mezd za kalendářní měsíc leden 2015. Za tímto účelem musí každý poplatník:
a) pro rok 2015 (prakticky nejpozději do konce ledna) podepsat nový vzor č. 24 tiskopisu
Prohlášení k dani a na tomto novém vzoru tiskopisu uplatnit nárok na daňové zvýhodnění, a
to dle pokynů v něm uvedených (musí zde uvést nejen, na které děti uplatňuje daňové
zvýhodnění, ale také v jaké výši, resp. též na které vyživované dítě poplatník daňové
zvýhodnění neuplatňuje, tzn. všechny děti jím vyživované ve společně hospodařící
domácnosti), a
b) současně předložit zaměstnavateli Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro
uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tiskopis 25 5556 MFin 5556 vzor č. 1 je k dispozici
na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz/ v sekci
daňových tiskopisů).
Pozn.: V případě, že druhý děti vyživující poplatník s příjmy ze závislé činnosti u svého
zaměstnavatele Prohlášení k dani podepíše, ale žádné vyživované děti v něm neuvede, příp.
takto nepodepíše, bude stačit „jednoduché“ Potvrzení, ve kterém jeho zaměstnavatel pouze
uvede, že daňové zvýhodnění na žádné vyživované děti u něj tento poplatník neuplatňuje,
příp. že u něj poplatník na dané zdaňovací období Prohlášení k dani nepodepsal. Takové
potvrzení nemá předepsaný formulář.
Náležitosti Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na
daňové zvýhodnění
Jsou-li poplatníci vyživující dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti oba
zaměstnaní, podle § 38l odst. 3 písm. c) ZDP nárok na daňové zvýhodnění musí prokázat
plátci daně potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém zaměstnavatel
uvede jméno, příjmení, rodné číslo dítěte, v jaké výši poplatník na toto dítě uplatňuje nárok na
daňové zvýhodnění (resp. že ho neuplatňuje) a od kterého měsíce.
Potvrzení platí trvale do doby, než dojde ke změně rozhodných skutečností. Znovu musí toto
potvrzení poplatníci předložit v případě, že dojde ke změně v počtu vyživovaných dětí, v
důsledku kterého se bude měnit výše daňového zvýhodnění uplatňovaná na další dítě (děti).
Narození druhého dítěte v rodině
Narodí-li se poplatníkovi v průběhu roku druhé dítě a poplatník již daňové zvýhodnění ve
výši stanovené „na jedno dítě“ u svého zaměstnavatele uplatňuje (a nechce v souvislosti s
narozením dítěte změnu v uplatňování výše daňového zvýhodnění), pak na narozené dítě
uplatní daňové zvýhodnění ve výši stanovené na „druhé dítě“ (resp. poměrné části ročního
daňového zvýhodnění ve výši 15 804 Kč), tedy od měsíce narození do konce roku ve výši 1
317 Kč měsíčně. Tuto změnu vyznačí v Prohlášení k dani v části II. v tzv. „Změnové
tabulce“.
Změna v počtu dětí v průběhu zdaňovacího období u poplatníků s příjmy ze závislé
činnosti
Změní-li se v průběhu zdaňovacího období počet vyživovaných dětí ve společně hospodařící
domácnosti a v důsledku toho také dojde ke změně ve výši daňového zvýhodnění náležejícího
na ostatní děti, jsou poplatníci s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci) povinni tuto změnu
neprodleně (podle ust. § 38k odst. 8 ZDP do konce měsíce, kdy k takové změně dojde)
písemně oznámit svému zaměstnavateli a taktéž vyznačit ve Změnové tabulce a upravit výše
daňového zvýhodnění na další děti (popř. je možné uplatnit celý nárok jinak po dohodě
s druhým poplatníkem). Konkrétně dojde-li v průběhu kalendářního roku ke změně v počtu
dětí, na které náleží daňové zvýhodnění, ze dvou na jedno např. z důvodu, že dítě, na které
náleží daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“, ukončí soustavnou přípravu na
budoucí povolání, výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě se bude měnit tak, že
poplatník na další dítě, na které po první část kalendářního roku uplatňoval daňové
zvýhodnění ve výši stanovené „na druhé dítě“ (tj. 1 317 Kč měsíčně), bude po další část
kalendářního roku uplatňovat daňové zvýhodnění již jen ve výši stanovené „na jedno dítě“ (tj.
1 117 Kč měsíčně). Úhrnná výše ročního daňového zvýhodnění se pak na toto po celý rok
vyživované dítě nebude rovnat ani jedné z ročních částek uvedených v ust. § 35c odst. 1 ZDP
(tj. „na jedno dítě“ resp. „na druhé dítě“), ale bude v jejich rozpětí.
Daňové zvýhodnění u druha a družky
U druha a družky je nutné pro určení společně hospodařící domácnosti ve vztahu k uplatnění
nároku na daňové zvýhodnění (zejména v průběhu roku u zaměstnavatele) posuzovat vždy
společně hospodařící domácnost ve vztahu k vyživovaným dětem poplatníka (druha/družky).
Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají jejich „vlastní společné
děti“ (které jsou vyživovanými u obou poplatníků). Až následně se uplatní nárok na děti, které
lze ve společně hospodařící domácnosti podle ZDP považovat za vyživované pouze u jednoho
z poplatníků (druha/družky), neboť jsou vlastním (z dřívějšího vztahu) dítětem pouze u
jednoho z nich.
Mají-li druh a družka např. dvě „společné vlastní“ děti, náleží na ně daňové zvýhodnění ve
výši stanovené „na jedno dítě“ a ve výši stanovené „na druhé dítě“. Daňové zvýhodnění na
tyto děti může uplatnit ve zdaňovacím období nebo v témže kalendářním měsíci pouze jeden z
nich. Musí se dohodnout, který z nich daňové zvýhodnění na tyto děti uplatní, resp. zda si
daňové zvýhodnění na tyto dvě děti rozdělí a také se musí nově dohodnout o tom, na které z
nich uplatní daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“ a na které ve výši
stanovené „na druhé dítě“.
V případě, že např. druh má v téže společně hospodařící domácnosti ještě z dřívějšího vztahu
další dvě vyživované děti, posuzují se pak u něj dohromady nejen děti, které má společně
s družkou ale i tyto jeho další dvě děti. Vzhledem k tomu, že na dvě s družkou společné děti
mu náleží daňové zvýhodnění v tomto případě ve výši stanovené „na jedno dítě“ a ve výši „na
druhé dítě“, na své další dvě děti si pak může uplatnit již jen daňové zvýhodnění ve výši
stanovené „na třetí a každé další dítě“.
Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče rodičů
Nelze vyloučit, že v případě dítěte svěřeného soudem do střídavé péče obou rodičů (u nichž
neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), bude na takové dítě uplatňováno daňové
zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů s tím, že výše
uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná.
Bude tomu tak proto, že částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech
bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou
různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost. Přitom jeden
z těchto poplatníků (rodičů) může vyživovat ve své společně hospodařící domácnosti kromě
dítěte, které má svěřeno do střídavé péče, ještě i další dítě vlastní, které má se současnou
manželkou, apod.