Archiv autora: admin

Průměrné ceny PHM pro cestovní náhrady OSVČ

Cestovní náhrady výpočet

Počítáme-li cestovní náhrady paušálem za kilometry, použijeme pro výpočet

 • základní náhradu za použití auta

 • + náhrady za pohonné hmoty

Pokud uplatňujeme paušál na dopravu, nemůžeme uplatnit zároveň i základní náhradu za použití auta. Auto nesmí být vloženo do majetku a to ani v minulosti a nesmí být nakoupeno formou leasingu.

Základní náhrada za použití vozidla – sazba

Základní náhrada je v roce 2014 u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč za 1 km jízdy.

Základní náhrada je v roce 2013 u osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč za 1 km jízdy.

Náhrady za pohonné hmoty – průměrné ceny pohonných hmot

průměrné ceny PHM OSVČ Kč/litr
Od 1.1.2014

Od 1.1.2013 

benzin 95 oktanů 35,70

36,10

benzin 98 oktanů 37,90

38,60

nafta motorová 36,00

36,50

Použijeme-li ceny vyšší, musíme je doložit doklady o jejich nákupu.

LPG

Pro přestavené vozy použijeme spotřebu benzinu uvedenou v technickém průkazu. Při přestavbě můžeme dostat k technickému průkazu dodatek, že při provozu na LPG se spotřeba zvyšuje (bývá to o 15%). Pokud tento dodatek není uveden v technickém průkazu není možné prokázat spotřebu a proto se uplatní pouze základní náhrada.

Průměrná spotřeba

Vycházíme z hodnot v technickém průkaze – bere se jejich aritmetický průměr. Na to, jak určit průměrnou spotřebu ovšem existují i jiné názory.

Výdaje na auto – evidence, silniční daň

Druhým způsobem je uplatnit výdaje na uato podle skutečnosti. Ve stejné kapitole také info o deníku jízd apod.

Náležitosti daňového dokladu

Právní úprava daňových dokladů v zákoně o DPH se zásadním způsobem změnila s účinností od 1.1.2013, přesto se v praxi často setkávám s daňovými doklady, které nemají všechny náležitosti a proto malé připomenutí:

Zjednodušený daňový doklad

vystavujeme pro platbu do 10 tisíc Kč.

Od 1.1.2013 jej můžeme použít pro jakékoliv úhrady, tedy i bezhotovostní. I pro splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad a doklad o použití. Není možné jej vystavit pro prodej tabákových výrobků (do konce roku 2012 ani pro zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu). Do konce roku 2012 byl jen pro platby v hotovosti, kartou či šekem.

Od 1.1.2013 vystavujeme zjednodušený daňový doklad na základě vlastního rozhodnutí (do konce roku 2012 na žádost odběratele). Obsahuje:

 • naše jméno a příjmení (či firmu), sídlo či místo podnikání (prodávající)

 • naše DIČ

 • evidenční číslo dokladu

 • rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)

 • datum vystavení

 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení

 • cenu celkem včetně DPH

 • údaj, zda pro zdanitelné plnění platí základní nebo snížená sazba DPH nebo jde o plnění osvobozené od DPH

Běžný daňový doklad

musí mít navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu

 • naše jméno a příjmení (firmu), sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění (kupující). Pokud je to plátce, tak také jeho DIČ

 • vyčíslený základ DPH

 • základní nebo sníženou sazbu DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH)

 • výši DPH zaokrouhlenou na koruny nebo na haléře

 • jednotkovou cenu bez DPH

 • případnou slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně

Daňový doklad zaslaný e-mailem

Způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem zákon neřeší. V praxi se faktury zasílají jako příloha e-mailu (hlavně v pdf nebo Excelu), přitom doklad nemusí obsahovat elektronický podpis. Nemusí mít ani vlastnoruční podpis dodavatele ani jeho razítko (tyto údaje v současné praxi nemusí obsahovat ani papírové doklady). Příjemce doklad vytiskne a podepíše, čímž odsouhlasí, že ke zdanitelnému plnění došlo v rozsahu uvedeném na dokladu.

Daňový doklad v elektronické podobě

Daňový doklad v elektronické podobě řeší § 26 Zákona o DPH. Zde je třeba souhlas odběratele.

Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad nahradil dřívější daňový dobropis a daňový vrubopis. S pomocí opravného daňového dokladu můžeme následně opravit základ DPH, sazbu DPH i výši DPH (viz § 42 Zákona o DPH). Opravný daňový doklad vystavíme do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy.  Pokud jsme nemuseli vystavit daňový doklad, provedeme ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely DPH.

Na opravném daňovém dokladu uvedeme souhrnné rozdíly oproti dokladu, který jsme vydali a obsahoval chyby.

Uchovávání daňových dokladů

Daňové doklady musíme 10 let uchovávat, a to tak, aby byly po celou dobu čitelné, byla zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušenost jejich obsahu.

Neplátci DPH

Pokud nejsme plátci DPH, doklady nemusí mít náležitosti jako účetní nebo daňové doklady.

Účetní doklady

Pokud vedeme podvojné účetnictví, naše doklady musí mít náležitosti jako účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví.

Blednutí dokladů

Některé pokladní doklady i faktury časem blednou. Protože mají vydržet pro kontrolu archivovat deset let, je dobré je okopírovat a založit s originálem.

Daňový doklad v režimu přenesené daňové povinnosti

Daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti musel podle § 92a odst. 2 ZDPH ve znění účinném do 31. 12. 2012 obsahovat sazbu daně a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Tato úprava byla k 1. 1. 2013 zrušena a byla nahrazena obecnou úpravou v § 29 odst. 2 a 3 ZDPH – daňový doklad tedy musí obsahovat text „daň odvede zákazník“, ale nemusí obsahovat sazbu daně.

Generální finanční ředitelství 28. 3. 2013 např. vyjádřilo k tomu, zda daňový doklad obsahující text „daň odvede zákazník“ nemusí být uveden v češtině.

bulharsky  обратно начисляване“  litevsky  Atvirkštinis apmokestinimas“ 
španělsky  inversión del sujeto pasivo”  maďarsky  fordított adózás“ 
dánsky  omvendt betalingspligt“  maltsky  Inverżjoni tal-ħlas“ 
německy  Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“  holandsky  Btw verlegd” 
estonsky  pöördmaksustamine”  polsky  odwrotne obciążenie“ 
řecky  Αντίστροφη επιβάρυνση”  portugalsky  Autoliquidação” 
anglicky  Reverse charge“  rumunsky  taxare inversă“ 
francouzsky  Autoliquidation”  slovensky  prenesenie daňovej povinnosti“ 
irsky  slovinsky  Reverse Charge“ 

Členění daňových dokladů

Daňové doklady člení zákon o DPH na:

Daňový doklad  § 29 a § 29a ZDPH
Zjednodušený daňový doklad  § 30 a § 30a ZDPH
Zvláštní daňový doklad – splátkový kalendář  § 31 ZDPH
Zvláštní daňový doklad – platební kalendář  § 31a ZDPH
Zvláštní daňový doklad – souhrnný daňový doklad  § 31b ZDPH 
Zvláštní daňový doklad – doklad o použití  § 32 ZDPH 
Daňový doklad při dovozu  § 33 ZDPH 
Daňový doklad při vývozu  § 33a ZDPH 
Opravný daňový doklad  § 45 ZDPH 
Daňový doklad při provedení opravy výše daně
u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 
§ 46 ZDPH 

Daňové odpočty za neúspěšné maturanty

Dítě neudělalo maturitu a bude ji dělat v září 2014. Má rodič nárok na daňový odpočet i za prázdniny?

Pokud dítě nesložilo zkoušku v řádném termínu a je mu umožněna opravná zkouška, je stále vyživovaným dítětem i po dobu posledních školních prázdnin za podmínky, že dítě nevykonává celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Při splnění těchto podmínek má rodič nárok na měsíční daňové zvýhodnění do srpna 2014. Připomínám že finanční úřad nebo mzdová účetní může požadovat doložení povolení opravné zkoušky.

Registrace a odvody za brigádníky zaměstnané na dohodu

Rádi bychom zaměstnali dva brigádníky na dohodu o provedení práce. Odměna bude do 5 000 Kč měsíčně a nebudou podepisovat prohlášení. Zdanění bude 15% srážkovou daní? Je potřeba se někde registrovat? Platí se nějaké pojištění?

Podle §6 odst. 4 zákona o dani z příjmů příjmy na základě dohod o provedení práce podléhají srážkové dani do 10 000 Kč, pokud poplatník nepodepsal prohlášení k dani. Srážková daň činí 15%.

Zaměstnavatel je povinen se zaregistrovat k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u příslušného finančního úřadu k srážkové dani a to nejpozději do 8 dnů, kdy mu vznikla povinnost k této dani. Sraženou daň je plátce povinen odvést příslušnému finančnímu úřadu do konce následujícího kalendářního měsíce, kdy mu vznikla povinnost daň odvést.

Příjem z dohod o provedení práce, které v daném měsíci nepřekročí 10 000 Kč nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.